INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

 

 INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
Og grafika d.o.o. kao voditelj obrade sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Vam pruža sljedeće informacije.
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
Osobni podaci koje ovim dostavljate je Vaša e-mail adresa, a potrebni su u svrhu promotivnih aktivnosti voditelja obrade upućenih Vama putem elektroničke pošte.
Og grafika d.o.o. će Vaše osobne podatke obrađivati u skladu s najvišim standardima Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
Vaši osobni podaci su povjerljivi i neće biti ustupani, objavljeni niti otkriveni trećim osobama.
Posebno ističemo da sukladno recitalu 47. Opće uredbe o zaštiti podataka se smatra da postoji legitimni interes voditelja obrade kod obrade osobnih podataka provedene za potrebe izravnog marketinga.
Podaci se obrađuju isključivo u svrhu za koju su dani, a temeljem Vaše privole koju možete u svakom trenutku povući pisanim putem ili slanjem zahtjeva na e- mail adresu newsletter@og-grafika.hr, s napomenom da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
Vaši osobni podaci će biti pohranjeni u našoj evidenciji sve do eventualnog povlačenja privole, a sve kako bi Vam pružili najbolju moguću uslugu.
Imate pravo u bilo kojem trenutku zatražiti od Og grafika d.o.o. i ostvarenje Vaših sljedećih prava:
- pravo na pristup svojim osobnim podacima
- pravo na ispravak svojih osobnih podataka
- pravo na brisanje svojih osobnih podataka (pravo na zaborav)
- pravo na ograničenje obrade
- pravo na prenosivost, te
- pravo na prigovor na obradu.
Također, imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).
Voditelj obrade i kontaktni podaci: Og grafika d.o.o., Trešnjevka 59, 10450 Jastrebarsko, e-mail: newsletter@og-grafika.hr

Copyright © Og grafika d.o.o.